تحقیق پس رویدادی
  • .۲تحقیق آزمایشی
  • .۳تحقیق زمینه یابی
  • .۴تحقیق همبستگی
  • .۵تحقیقی قوم شناسی
  • .۶تحقیق تاریخ
  • .۷تحقیق کیفی
  • .۸تحقیق عمل نگر (اقدام پژوهی)
  • .۹تحقیق موردی
 
تحقیق پس رویدادی
در لغت آنچه که بعداً انجام می شود. در علوم رفتاری بعد از وقوع یا گذشته نگر، روابط علی از طریق مشاهده شرایط موجود و عوامل علی در گذشته ( مثل بررسی علل تصادفات برای بهتر کردن وضعیت در زمان حال و آینده)
 
تحقیق پس  رویدادی(علی مقایسه ای-پس  رویدادی-تعلیلی(تبیینی توصیفی)-بعد از وقوع-گذشته نما-از معلول به علت) :
مثلا رابطه طلاق  با بزهکاری فرزندان:
در مواردی امکان دستکاری متغیر مستقل وگماردن آزمودنیها در شرایط مختلف آزمایشی امکان پذیر نیست ویا متغیر مستقل از پیش اتفاق افتاده است.
(عوامل علّی موجه در گذشته  جستجو می  شود.مطالعه عینی ومنظمی که در آن محقق کنترل مستقیم بر متغیرهای پژوهش ندارد.)
در تحقیق پس  رویدادی ۲نوع طرح قابل تشخیص است:
۱-علّی (بررسی پیشامده هائی که موقعیت فعلی  را  به وجود  آورده اند)
مثلاً آیا بین کارائی فعلی معلم  با آموزش پیش از فراغت تحصیل وی رابطه وجود دارد؟
۲-علّی- مقایسه ای یا گروه ملاکی: پژوهشگر  با مطالعه یک ویژگی در  یک گروه ومقایسه  آن با گروهی که فاقد آن ویژگی است به کشف علت پدیده مورد پژوهش می پردازد.
تحقیق علی مقایسه ای (پس رویدادی)
در این روش محقق به دنبال کشف و بررسی روابط علت و معلولی از طریق مشاهده و مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی آنها به امید یافتن علت وقوع پدیده است .
مثال :
“ بررسی علل خودکشی از طریق بررسی پرونده هایی که در این مورد در اداره  پلیس وجود دارد .”
 
یا :
“ بررسی ویژگیهای شخصیتی کسانی که تصادف مکرر اتومبیل داشته اند . “